Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Aug 17, 2020

ติวเข้มวิทยาศาสตร์สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์พิชิตข้อสอบเต็ม 100%

คู่มือเตรียมสอบ พร้อมแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ

 

สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 รวมไปถึงคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีสัญชาติไทย
ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในห้องพักของโรงเรียน สามารถพักอยู่ในลักษณะ โรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ โรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต


มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความตั้งใจเข้าเรียนใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

 

เตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ ด้วยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ที่ผ่านกระบวนการ การวิเคราะห์มาอย่างชัดเจนในแนวทางข้อสอบที่จะต้องออกสอบ และทำให้ได้ก่อนสอบจริง ถ้าทำได้เกิน 70% ก็แน่ชัดว่า...สอบติดแน่นอน

 

สารบัญ

วิชาเคมี
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4
เฉลยวิชาเคมี
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4
วิชาชีววิทยา
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3ชุดที่ 4 ชุดที่ 5
เฉลยวิชาชีววิทยา
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5
วิชาธรณีวิทยาสาระโลกดาราศาสตร์
เฉลยวิชาธรณีวิทยาสาระโลกดาราศาสตร์
วิชาสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (บรรยากาศ)
เฉลยวิชาสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (บรรยากาศ)
วิชาสาระโลก ดาราศาสตร์ (อวกาศ)
เฉลยวิชาสาระโลก ดาราศาสตร์ (อวกาศ)
วิชาฟิสิกส์
เฉลยวิชาฟิสิกส์