รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๔ (ภาษาพาที)

ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด

 

รวมแบบฝึกภาษาไทยด้านหลักภาษา เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้รู้จักใช้ความคิดเชื่อมโยง และกระตุ้นความสนใจให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

สารบัญ

บทที่ ๑ เรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน
บทที่ ๒ เรื่องออมไว้กำไรชีวิต
บทที่ ๓ เรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
บทที่ ๔ เรื่องภูมิใจมรดกโลก
บทที่ ๕ เรื่องชีวิตที่ถูกเมิน
บทที่ ๖ เรื่องโอม! พินิจมหาพิจารณา
บทที่ ๗ เรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดิน
บทที่ ๘ เรื่องไวรัสวายร้าย
บทที่ ๙ เรื่องสนุกสนานกับการเล่น
บทที่ ๑๐ เรื่องหนูเอยจะบอกให้
บทที่ ๑๑  เรื่องคนดีศรีโรงเรียน
บทที่ ๑๒ เรื่องสารพิษในชีวิตประจำวัน
บทที่ ๑๓ เรื่องอย่างนี้ดีควรทำ
บทที่ ๑๔ เรื่องกระดาษนี้มีที่มา
บทที่ ๑๕  เรื่องรักที่คุ้มภัย
บทที่ ๑๖  เรื่องธรรมชาตินี้มีคุณ

 

แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน