รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๖ (ภาษาพาที)

ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด

 

รวมแบบฝึกภาษาไทยด้านหลักภาษา เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้รู้จักใช้ความคิดเชื่อมโยง และกระตุ้นความสนใจให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

สารบัญ

บทที่ ๑ จากผาแต้ม... สู่อียิปต์ 
บทที่ ๒ ควาย ข้าวและชาวนา
บทที่ ๓ อ่านป้ายได้สาระ
บทที่ ๔ กทลีตานี 
บทที่ ๕ ละครย้อนคิด
บทที่ ๖ กลอนกานท์จากบ้านไทย
บทที่ ๗ กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
บทที่ ๘ ไม้งามในสวนแก้ว 
บทที่ ๙ ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
บทที่ ๑๐ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
บทที่ ๑๑ สวยร้ายสายลับ 
บทที่ ๑๒ สี่ศิษย์พระดาบส
บทที่ ๑๓ หนึ่งในประชาคม 
บทที่ ๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน 
บทที่ ๑๕ นิทานแสนสนุก
บทที่ ๑๖ พ่างเพี้ยงพสุธา

 

จุดเด่นสินค้า : แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน