รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๓ (ภาษาพาที)

ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด

 

รวมแบบฝึกภาษาไทยด้านหลักภาษา เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้รู้จักใช้ความคิดเชื่อมโยง และกระตุ้นความสนใจให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

สารบัญ

บทที่ ๑ ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
บทที่ ๒ แต่เด็กซื่อไว้  
บทที่ ๓ ป่านี้มีคุณ
บทที่ ๔ อาหารดีมีสุข 
บทที่ ๕ ทำดี...อย่าหวั่นไหว
บทที่ ๖ พลังงานคือชีวิต 
บทที่ ๗  ความฝันเป็นจริงได้ 
บทที่ ๘  ภูมิใจภาษาไทยของเรา
บทที่ ๙  คิดไป รู้ไป 
บทที่ ๑๐ นอกเมือง...ในกรุง
บทที่ ๑๑  ส่งข่าว...เล่าเรื่อง
บทที่ ๑๒  ประชาธิปไตยใบเล็ก
บทที่ ๑๓  ของดีในตำบล 
บทที่ ๑๔  ธรรมชาติเจ้าเอย 
บทที่ ๑๕  เล่นคำทาย
บทที่ ๑๖  บันทึกความหลัง 

 

แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน