Short Note คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

ปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม เป็นวิชาที่มีเนื้อหาจำนวนมาก หลากหลาย และยากง่ายแตกต่างกันไป ที่ต้องทำความเข้าใจในสูตร หลักการ การคำนวณ อย่างมาก  การปูพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ให้กับเด็กในวัยนี้ให้ “เข้าใจ”

 

สามารถจดจำเนื้อหา หรือต้องทำความเข้าใจในเนื้อหา ที่มีจำนวนมาก โดยเฉพาะยิ่งเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้สูตรในการคำนวณ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก  


Short Note เล่มนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคนให้ได้เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถม โดยเฉพาะในเรื่องของการคำนวณในทุกๆ เนื้อหาที่ต้องเรียน ได้อย่างครบถ้วนเต็มประสิทธิภาพ

 

หากผู้ปกครอง ได้นำหนังสือเล่มนี้มาได้ฝึกฝน ทบทวน ฝึกคำนวณ จำสูตร จะทำให้สามารถสอบได้คะแนนในระดับที่สูงได้อย่างแน่นอน 

 

สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อเสริมความรู้ที่เรียนมา รวมทั้งใช้ทบทวนการเรียน การแก้ไขโจทย์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 

 

สารบัญ

คณิตศาสตร์ ป.1
คณิตศาสตร์ ป.2
คณิตศาสตร์ ป.3
คณิตศาสตร์ ป.4
คณิตศาสตร์ ป.5
คณิตศาสตร์ ป.6 
 

คู่มือที่ผ่านการสรุปเนื้อหาวิชา หลักการ สูตรการคำนวณ คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 เอาไว้อย่างตรงประเด็น ในเนื้อหาหลักๆ พร้อมทั้งสอนวิธีคิด วิธีคำนวณที่นักเรียนระดับประถมต้องรู้ ให้สามารถทำคะแนนในการสอบได้เป็นอย่างดี