แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)

หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มเติมกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้

 

แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) เล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ได้สรุปเนื้อหา พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน และแนวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนในการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน

 

สารบัญ

บทที่ 1  จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2  การบวก การลบ จำนวนที่มากกว่า 100,000
บทที่ 3  การคูณ การหาร
บทที่ 4  การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ
บทที่ 5  เวลา
บทที่ 6  เศษส่วน
บทที่ 7  ทศนิยม
บทที่ 8  มุม
บทที่ 9  รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 10  การนำเสนอข้อมูล

 

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

- แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแบบเรียนหลักสูตรใหม่ของ สสวท
- แบบทดสอบท้ายบท เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทเรียน
- เฉลยทุกแบบฝึกหัดอย่างละเอียดใน QR-CODE