แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.3

วิชาสังคมศึกษามีสาระสำคัญที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ในปริมาณมาก ซึ่งเด็กจะต้องใช้เวลาในการท่องจำและทำความเข้าใจ แต่หนังสือ "แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.3" ได้ทำการสรุปรวบรวมเนื้อหาเหล่านั้นออกมาเป็นภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้

 

เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งมีแบบทดสอบทุกหน่วย เพื่อให้เด็กสามารถประเมินความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

 

สรุปเนื้อหาที่มีจำนวนมากให้ออกมาในรูปแบบแผนภาพ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น

 

สารบัญ

แผนภาพ 
สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 7
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5
สาระเศรษฐศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 4
สาระประวัติศาสตร์ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 4
สาระภูมิศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5

แบบทดสอบ
สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 7
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5
สาระเศรษฐศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 4
สาระประวัติศาสตร์ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 4
สาระภูมิศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5
 

รายละเอียดเล่มนี้ : จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา ภาพประกอบ 4 สีชัดเจนละสวยงาม