สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.2

สรุปเนื้อหาโดยละเอียดตามสาระการเรียนรู้ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง 2560)  โดยเน้นเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อยๆ พร้อมจับประเด็นหัวข้อยาก ทำเป็นตารางสรุปอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมแบบฝึกหัดทุกหัวข้อสำหรับให้เด็กๆ ฝึกทำโจทย์ ฝึกทักษะให้หัวข้อที่ตนเองไม่ถนัด ให้เก่งยิ่งขึ้น และพิเศษด้วยแนวข้อสอบจริงที่ปรับปรุงโจทย์ใหม่ล่าสุด ให้เด็กลองทำโจทย์ก่อนทำข้อสอบจริง 

 

เนื้อหาเข้มข้น ครบตามสาระการเรียนรู้ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง 2560) พร้อมแนวข้อสอบจริงฉบับอัปเดต และเพิ่มเติมแนวข้อสอบยากของสนามสอบสำคัญสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 คือ สนามสอบ NT และ สนามสอบโครงการเด็กอัจฉริยะภาพ อีกด้วย              
 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
บทที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000
บทที่ 3 การลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000
บทที่ 4 การวัดความยาว
บทที่ 5 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 6 การคูณ
บทที่ 7 การหาร
บทที่ 8 เวลา
บทที่ 9 การวัดปริมาตร
บทที่ 10 รูปเรขาคณิต
บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
บทที่ 12 การนำเสนอข้อมูล

 

เนื้อหาแน่น อธิบายสรุปได้ใจความชัดเจน เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ ให้เด็กฝึกทำโจทย์โดยได้ทำการปรับปรุง แนวข้อสอบให้อัปเดตใหม่ล่าสุด