แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.2

วิชาสังคมศึกษามีสาระสำคัญที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ในปริมาณมาก ซึ่งเด็กจะต้องใช้เวลาในการท่องจำและทำความเข้าใจ แต่หนังสือ "แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.2" ได้ทำการสรุปรวบรวมเนื้อหาเหล่านั้นออกมาเป็นภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งมีแบบทดสอบทุกหน่วย เพื่อให้เด็กสามารถประเมินความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

 

สรุปเนื้อหาที่มีจำนวนมากให้ออกมาในรูปแบบแผนภาพ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น

 

สารบัญ

แผนภาพ 
สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม /  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 7
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม /  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5
สาระเศรษฐศาสตร์ /  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 3
สาระประวัติศาสตร์ /  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 4
สาระภูมิศาสตร์ /  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5

 

แบบทดสอบ
สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม /  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 7
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม / หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5
สาระเศรษฐศาสตร์ / หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 3
สาระประวัติศาสตร์ /  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 4
สาระภูมิศาสตร์ /  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา ภาพประกอบ 4 สีชัดเจนละสวยงาม