Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 15, 2020

แนวข้อสอบติวเข้ม GAT Eng

การทำคะแนนสอบ GAT ให้ได้ในระดับสูงนั้น นับเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแสดงให้เห็นว่าผู้สอบมีศักยภาพและพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างแบบทดสอบพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ฝึกฝนจนเกิดประสิทธิผลสุงสุด และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

 

เพิ่มทักษะการทำข้อสอบ GAT Eng ให้แม่นยำมากขึ้นด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริงครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. Expressions/Conversation  
2. Vocabulary  
3. Reading และ
4. Structure and Writing 

 

สารบัญ

แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 1
แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 3
แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 4
แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 5
แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 6
แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 7
แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 8
แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 9
แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 10
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 1 - ชุดที่ 10

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : ข้อสอบทันสมัย การจัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา พร้อมเฉลยละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการหาคำตอบ