Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 21, 2020

สรุป Mathematics ม.ปลาย ฉบับเข้าใจง่าย

หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 16 บท ทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ซึ่งยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย เริ่มต้นจากการปูพื้นฐาน อธิบาย concept  ยกตัวอย่างที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างโจทย์ท้ายบท ที่มีคำแนะนำและคำอธิบายวิธีทำอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน

 

นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังจัดพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม มีภาพประกอบสีสันสวยงาม อ่านสบายตา และหวังว่าหนังสือสรุปคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ มากขึ้น สร้างพื้นฐานความรู้ที่ดีและนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

 

หนังสือสรุปเนื้อหาคณิคศาสตร์ ม.ปลาย 16 บท (ทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม) สำหรับศึกษาด้วยตัวเอง เริ่มต้นจากการปูพื้นฐาน อธิบาย concept พร้อมตัวอย่าง โจทย์ ทริก ข้อแนะนำเพื่อสร้างความเข้าใจ อีกทั้งพิมพ์ 4 สี พร้อมรูปประกอบให้อ่านง่าย สบายตา

 

สารบัญ

บทที่ 1 เซต
บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
บทที่ 3 จำนวนจริงและพหุนาม
บทที่ 4 เรขาคณิตและภาคตัดกรวย
บทที่ 5 ฟังก์ชัน
บทที่ 6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม
บทที่ 7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
บทที่ 8 จำนวนเชิงซ้อน
บทที่ 9 เมทริกซ์
บทที่ 10 เวกเตอร์ในสามมิติ
บทที่ 11 ลำดับและอนุกรม
บทที่ 12 แคลคูลัสเบื้องต้น
บทที่ 13 หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น
บทที่ 14 การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
บทที่ 15 สถิติ
บทที่ 16 ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

-  สรุปเข้มเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 บท ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงตัวอย่างโจทย์
-  พร้อมตัวอย่าง ทริค ข้อสังเกต  ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความแม่นยำ
-  พิมพ์ 4 สี มีรูปประกอบ