Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 22, 2020

ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)

หนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ จะช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบในระดับชั้น ม.2 ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ โดยมีแนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมด้วยเฉลยอธิบายเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง


เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

 

"เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น"

 

หนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)  เล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวน และเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมด้วยเฉลยอธิบายเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

 

สารบัญ

1. อาหารกับการดำรงชีวิต
2. ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์
3. สารและสมบัติของสาร
4. แสงและการเกิดภาพ
5. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

- เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น แนวข้อสอบท้ายบทหลากหลาย คลอบคุลมทุกสนามสอบO-NET  สอบ สสวท. และสอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียน รวมแนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายทุกข้อ