Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 24, 2020

สรุป PHYSICS ม.ปลาย ฉบับเข้าใจง่าย

หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย ทั้ง 21 บท  ซึ่งยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) โดยสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย เริ่มต้นจากการปูพื้นฐาน อธิบาย concept ที่มาของสูตรและสูตรลัด ยกตัวอย่างโจทย์ที่หลากหลาย  พร้อมภาพประกอบ มีคำแนะนำและคำอธิบายวิธีทำอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะกับการศึกษาด้วยตนเอง

 

นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังจัดพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม มีภาพประกอบสีสันสวยงาม อ่านสบายตา และหวังว่าหนังสือ สรุป PHYSICS ม.ปลาย เล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจในวิชาฟิสิกส์มากขึ้น สร้างพื้นฐานความรู้ที่ดีและสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

 

หนังสือสรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย ทั้ง 21 บท   สำหรับศึกษาด้วยตัวเอง เริ่มต้นจากการปูพื้นฐาน อธิบาย concept ตลอดจนที่มาของสูตรลัด พร้อมตัวอย่าง โจทย์ ทริก ข้อแนะนำเพื่อสร้างความเข้าใจ อีกทั้งพิมพ์ 4 สี พร้อมรูปประกอบให้อ่านง่าย สบายตา

 

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
บทที่ 3 มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
บทที่ 5 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
บทที่ 6 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
บทที่ 7 สมดุลกล
บทที่ 8 งานและพลังงาน
บทที่ 9 การชนและโมเมนตัม
บทที่ 10 การหมุน
 

จุดเด่นหนังสือเล่มนี้

-  สรุปเข้มเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย ทั้ง 21 บท ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงที่มาของสูตร
-  พร้อมตัวอย่าง ทริก ข้อสังเกต  ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความแม่นยำ
-  พิมพ์ 4 สี มีรูปประกอบ