สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.4

สรุปเนื้อหาโดยละเอียดตามสาระการเรียนรู้ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยเน้นเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อยๆ พร้อมจับประเด็นหัวข้อยาก ทำเป็นตารางสรุปอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมแบบฝึกหัดทุกหัวข้อสำหรับให้เด็กๆ ฝึกทำโจทย์ฝึกทักษะให้หัวข้อที่ตนเองไม่ถนัดให้เก่งยิ่งขึ้น และพิเศษด้วยแนวข้อสอบจริงที่ปรับปรุงโจทย์ใหม่ล่าสุด ให้เด็กลองทำโจทย์ก่อนทำข้อสอบจริง 

 

เนื้อหาเข้มข้น ครบตามสาระการเรียนรู้ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง 2560) พร้อมแนวข้อสอบจริงฉบับอัปเดต ปี 2564   

 

สารบัญ

- จำนวนนับไม่เกิน 1,000     
- การบวก และการลบ
- การคูณ การหาร
- การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
- เวลา
- เศษส่วน
- ทศนิยม
- มุม
- รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
'- การนำเสนอข้อมูล


เนื้อหาแน่น อธิบายสรุปได้ใจความชัดเจน เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ ให้เด็กฝึกทำโจทย์ โดยได้ทำการปรับปรุงแนวข้อสอบให้อัปเดตใหม่ล่าสุด ปี 2564