คู่มือ 8 วิชา ป.5 สรุปใจความ & เก็งสอบ

การสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาที่ดีควรต้องมีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาเด็กให้เข้าใจในเนื้อหาของแต่ละวิชาอย่างถ่องแท้ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดระดับที่สูงขึ้นได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย

 

ซึ่งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ในการเรียนรู้วิชาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้เด็กทำคะแนนสูงขึ้นกว่าเดิมทั้งกลางภาคและปลายภาคได้อย่างน่าพอใจ

 

รวมแบบฝึกและแบบทดสอบเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ครบทั้ง 8 วิชา สำหรับการเตรียมตัวสอบตลอดปีการศึกษา ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ฉบับ พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

 

สารบัญ

1. วิชาคณิตศาสตร์ / (สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด)
2. วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที) / (สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด)
3. วิชาภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ) / (สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด)
4. วิชาวิทยาศาสตร์ / (สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (สรุปเนื้อหาพร้อมแบบทดสอบ)
6. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด)
7. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(แบบทดสอบ)
8. วิชาวิทยาการคำนวณ
(แบบทดสอบ)
9. สุขศึกษา
(แบบทดสอบ)
10. วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
(แบบทดสอบ)
 

แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน