เตรียมสอบ RT (การอ่าน) ป.1 ฉบับปรับปรุงข้อสอบล่าสุด ปี 64-65

อธิบายรายละเอียดของข้อสอบ RT อย่างครบถ้วน พร้อมคำแนะนำและการเตรียมตัวน้องๆ ป.1 สำหรับสนามสอบใหญ่ระดับประเทศ สนามสอบแรกในการศึกษาเล่าเรียน คือ สนามสอบ RT (Reading Test) ที่วัดทักษะในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1  แบ่งเป็น 2ส่วน คือ 1. การอ่านออกเสียง 2.การอ่านรู้เรื่อง

 

ออกแบบแนวข้อสอบเสมือนจริง ทั้งหมด 10 ชุด กว่า 300 ข้อ ให้น้องๆ ฝึกทำและเตรียมพร้อมกับการสอบจริงให้มากที่สุด พร้อมรูปภาพประกอบและคำเฉลย อย่างละเอียดและชัดเจน

 

เตรียมพร้อมน้องๆ ป.1 ในสนามสอบแรกของการศึกษาเล่าเรียน คือสนามสอบ RT พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในการการเตรียมพร้อมน้องๆ ในการสอบได้อย่างถูกต้อง พร้อมด้วยแนวข้อสอบฝึกทำจริง กว่า 300 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ชัดเจนทุกข้อ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- แนะแนวข้อสอบ RT                                                        
- แบบฝึกคัดไทย 44 ตัว                                                         
- แนวข้อสอบ การอ่านออกเสียง 10 ชุด                                                         
- แนวข้อสอบการอ่านรู้เรื่อง 10 ชุด         

                                               
เล่มแรกของสนามสอบ RT  พร้อมข้อสอบเสมือนจริง กว่า 300 ข้อ