คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มที่ 100%

เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหาการสอบในตำแหน่งนี้ พร้อมแนวข้อสอบอย่างตรงประเด็น อัพเดท *พรบ/พรก. *กฏกระทรวง/ระเบียบ *คำสั่ง สถ. และอื่นๆ

 

ทำให้เข้าใจเรื่องพ.ร.บ.มากขึ้น อ่านเข้าใจง่าย แล้วก็ตรงไปตรงมา มีเนื้อหาเน้นๆ ตรงจุด แล้วก็ชัดเจน ที่สำคัญ ทำให้สรุปได้ง่าย แล้วถ้ามีเวลาไปอ่านพ.ร.บ.ฉบับเต็มก็ทำให้เข้าใจได้มากขี้นไปอีกในตำแหน่งนี้อย่างชัดเจน และตรงประเด็นมากที่สุด

 

เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น ในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหาการสอบ

 

สารบัญ

 - แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และกระทรวงมหาดไทย
 - แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 - แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
 - แนวข้อสอบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 - แนวข้อสอบ พระราชกกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำ บล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - แนวข้อสอบ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 - แนวข้อสอบ การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์
 - แนวข้อสอบ การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ
 - แนวข้อสอบ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนงาน/โครงการ
 - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันและความรู้ทั่วไป พ.ศ. 2563
 - เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย
 - เฉลยแนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - เฉลยแนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 - เฉลยแนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
 - เฉลยแนวข้อสอบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 - เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 - เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
 - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
 - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เฉลยแนวข้อสอบ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
 - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 - เฉลยแนวข้อสอบ การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์
 - เฉลยแนวข้อสอบ การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ
 - เฉลยแนวข้อสอบ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และการจัดทำแผนงาน/โครงการ
 - เฉลยแนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันและความรู้ทั่วไป พ.ศ. 2563

 

แนวข้อสอบที่ตรงประเด็นสอบ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. (ก.พ. และ ส่วนท้องถิ่น) จากประสบการณ์ผู้สอบบรรจุราชการ “ ครั้งเดียวผ่าน”