แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.5

วิชาสังคมศึกษามีสาระสำคัญที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ในปริมาณมาก ซึ่งเด็กจะต้องใช้เวลาในการท่องจำและทำความเข้าใจ แต่หนังสือ "แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.5 ได้ทำการสรุปรวบรวมเนื้อหาเหล่านั้นออกมาเป็นภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น

 

พร้อมทั้งมีแบบทดสอบทุกหน่วย เพื่อให้เด็กสามารถประเมินความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

 

สรุปเนื้อหาที่มีจำนวนมากให้ออกมาในรูปแบบแผนภาพ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น

 

สารบัญ

สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญและประวัติพระพุทธศาสนา
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรม
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้แบบอย่างที่ดี
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศาสนิกชนที่ดี 
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิทธิเด็ก
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปกครองส่วนท้องถิ่น
สาระเศรษฐศาสตร์
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธนาคารและการกู้ยืม
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
สาระประวัติศาสตร์
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสังคมไทย
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาณาจักรกรุงธนบุรีและอยุธยา
สาระภูมิศาสตร์
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคด้วยแผนที่และรูปถ่าย
   หน่วยการเรียนรู่ที่ 2 สิ่งแวดล้อมกับลักษณะการดำเนินชีวิตในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แผนภาพช่วยจำจัดพิมพ์ 4 สี สวยงาม และในส่วนของแบบทดสอบมีการจัดรูปเล่มให้อ่านง่าย สบายตา แบ่งเป็นชุด ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้