แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.1

วิชาสังคมศึกษามีสาระสำคัญที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ในปริมาณมาก ซึ่งเด็กจะต้องใช้เวลาในการท่องจำและทำความเข้าใจ แต่หนังสือ "แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.1 ได้ทำการสรุปรวบรวมเนื้อหาเหล่านั้นออกมาเป็นภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น

 

พร้อมทั้งมีแบบทดสอบทุกหน่วย เพื่อให้เด็กสามารถประเมินความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

 

สรุปเนื้อหาที่มีจำนวนมากให้ออกมาในรูปแบบแผนภาพ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น

 

สารบัญ

สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พุทธประวัติและประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักคำสอนของศาสนาต่าง
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่ชาวพุทธ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเป็นพลเมืองดี
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย
สาระเศรษฐศาสตร์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทำงาน
สาระประวัติศาสตร์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
สาระภูมิศาสตร์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งต่างๆ รอบตัว
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งแวดล้อม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศและแผนผัง
แบบทดสอบครบทุกหน่วยการเรียนรู้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แผนภาพช่วยจำจัดพิมพ์ 4 สี สวยงาม และในส่วนของแบบทดสอบมีการจัดรูปเล่มให้อ่านง่าย สบายตา แบ่งเป็นชุด ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้