Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Mar 31, 2021

Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม สังคม ม.ต้น พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ทุกสนามสอบ

สร้างสรรค์ขึ้นมาจากนักเรียนรุ่นพี่ที่มีผลการเรียนระดับ 4.00 ทุกคน นำมารวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคน ให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีการจัดลำดับความรู้ทางวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้อย่างมีระบบ

 

จะทำให้มีผลการเรียนที่ดีและทำคะแนนสอบได้อย่างยอดเยี่ยมทุกภาคเทอม ผ่านการสรุปอย่างได้มาตรฐาน ตรงประเด็น ในเนื้อหาหลัก ๆ ที่ต้องรู้และออกสอบบ่อย  เมื่อใช้ประกอบการเรียน ทบทวนสำหรับการสอบ จะทำให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ อย่างได้รวดเร็ว และนำไปใช้ในการสอบได้เต็มประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับทุกการสอบ เก็บคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค ทั้ง O-NET โควต้า ชิงทุนเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศไทย 

 

สารบัญ

ม.1 เทอม 1
ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำ