Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jun 18, 2021

THE BEST NOTE สรุปคณิตศาสตร์ ม.ต้น

สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ที่จะช่วยให้น้องๆ มองวิชาคณิตศาสตร์ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ด้วยการอธิบายเนื้อหาแบบครอบคลุม สั้น กระชับ มี Mind Mapping ช่วยในการอธิบาย มีการสอดแทรกเทคนิค จุดสังเกตต่างๆ ที่จะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์นั้นสนุกมากขึ้น พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดและเฉลยอย่างละเอียด ช่วยทบทวนความรู้ และเสริมความเข้าใจให้กับน้องๆ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบจริง

 

สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น สั้น กระชับ ครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญ มี Mind Mapping ช่วยในการอธิบาย เพื่อให้อ่านได้เข้าใจง่ายมากขึ้น มีแบบฝึกหัดและเฉลยอย่างละเอียด เสริมความมั่นใจพร้อมสอบ

 

สารบัญ

บทที่ 1 จํานวนและพีชคณิต
   - จำนวนจริง
   - อัตราส่วน
   - ร้อยละ
   - เอกนามและพหุนาม
   - สมการ
   - อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
   - ระบบสมการ
   - ฟังก์ชันกำลังสอง 


บทที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
   - พื้นฐานทางเรขาคณิต
   - มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
   - พื้นที่ผิวและปริมาตร
   - เส้นขนาน
   - การแปลงทางเรขาคณิต
   - ความเท่ากันทุกประการ 
   - ความคล้าย 
   - ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
   - อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
   - วงกลม


บทที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
   - ความน่าจะเป็น 
   - สถิติ
แบบฝึกหัดและเฉลยละเอียด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น แบบเข้าใจง่าย ด้วย Mind Mapping 
รวบรวมเนื้อหาสำคัญ สรุปแบบสั้น กระชับ และมีการสอดแทรกเทคนิค จุดสังเกตต่างๆ 
- มีแบบฝึกหัดและเฉลยอย่างละเอียด ช่วยทบทวนความรู้ และเสริมความเข้าใจ มั่นใจพร้อมสอบ 
- เนื้อหาในเล่มเป็น 4 สี ช่วยให้อ่านได้ไม่เบื่อ