Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jul 2, 2021

Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ทุกสนามสอบ

สรุปเนื้อหาคณิต ม.ต้น ด้วยแผนภาพ ตัวอย่าง พร้อมจุดเน้น จุดจำ และจุดผิดบ่อย ทำให้เข้าใจง่าย และรวดเร็ว สามารถทบทวน ก่อนสอบได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ พร้อมส่วนวิเคราะห์ข้อสอบ ที่เหมือนกับสมุดโน้ตที่เรียนโดยตรง ทำให้อ่านได้เร็วเข้าใจง่าย

 
พร้อมรองรับหลักสูตรใหม่ เป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาในบทเรียนให้กระชับ เข้าใจง่าย ไว้อย่างครอบคลุม เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นำไปใช้เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา

 

เพื่อสอบเก็บคะแนนให้ได้ในระดับสูง และใช้ทบทวนก่อนสอบได้ทุกสนาม ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบเข้า ม.4 เพราะได้รวมใจความสำคัญไว้ให้แล้ว

 

คณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นวิชาที่ยาก เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการทำโจทย์ การคำนวน ไปจนถึงการจดจำสูตรต่างๆ ซึ่งมีมากเกินกว่าที่จะจำได้ 


หนังสือเล่มนี้เป็นกระบวนการย่อยเนื้อหาที่มีเป็นจำนวนมาก ให้ออกมาเป็นสรุปหลักคณิตศาสตร์ แต่ละเรื่อง แต่ละบท อย่างเข้าใจง่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก 

 

สารบัญ

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เป็นการสร้างสรรค์หนังสือที่ได้เทคนิคจากนักเรียนที่ได้ 4.00 ทุกคน เอาไว้อย่างครบถ้วนทุกบท ทุกหัวข้อ ที่ต้องเรียนทุกเทอม ทุกชั้นปี ตั้งแต่ ม.1-ม.3 อย่างครอบคลุม

 

ทำให้สามารถกลับมาทบทวนด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมีเนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เมื่อทบทวน ก็จะค่อยๆ ทำความเข้าใจได้อย่างดี ยังสามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนาม ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบครั้งสำคัญๆ ให้ได้คะแนนดี และสอบผ่าน