หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มเติมกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 

โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
- แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแบบเรียนหลักสูตรใหม่ของ สสวท
- แบบทดสอบท้ายบท เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทเรียน
- เฉลยทุกแบบฝึกหัดอย่างละเอียดใน QR-code