เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับน้องนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในห้องเรียนหลักสูตรคาทอลิก เครือสาธิต โรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

 

โดยมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้ที่ใช้สอนในโรงเรียนจริง และแนวข้อสอบในการสอบเลื่อนระดับชั้น และติวสอบเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา

 

เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้องตามหนังสือที่ใช้เรียนในห้องเรียนจริง ๆ แบบฝึกหัดหลากหลาย  ครอบคลุมทุกเนื้อหา มากกว่า 300 ข้อ

 

สารบัญ

Table of contents

UNIT 1 : Back to school
Words list  : 1. Things in classroom
                  : 2. More things in classroom
Ask and answer  : 1. What’s this? / What’s that?
                           : 2. What are these? / What are those?
                           : 3. Is this a window? / Is that a window?
                           : 4. Are these windows? / Are those windows?
Short conversation   : 1. I’m fine. How about you?
                                 : 2. Good bye! / See you later!
Verbs List            
Phonics  : Mm / Nn
แนวข้อสอบท้ายบทที่ 1

 

UNIT 2 : What’s in my bag?
Words list   : 1. My belongings
                   : 2. More of my belongings
Ask and answer  : 1. What do you have?
                           : 2. What does he have?
Short conversation  : Whose book is that?
Verbs List            
Phonics   : Ff / Vv
แนวข้อสอบท้ายบทที่ 2

 

UNIT 3 : What can you do?
Words list  : 1. Action verbs
                  : 2. Action verbs with activities
Ask and answer  : 1. What can he do?
                           : 2. Can she dance?
Let’s make sentences  : I can ride a horse.
Short conversation    : I can’t do homework.
Verbs List            
Phonics  : Ll / Rr
แนวข้อสอบท้ายบทที่ 3

 

UNIT 4 : Careers
Words list   : 1. Occupations
                   : 2. More occupations
Ask and answer  : 1. Who’s he? / He’s a police officer.
                           : 2. Who are they? / They’re musicians.
Let’s make sentences   : She’s an artist.
Short conversation  : I hope you feel better soon.
Verbs List            
Phonics  : a_e / ai / ay
แนวข้อสอบท้ายบทที่ 4

 

UNIT 5 : Daily dishes
Words list    : 1. Main dishes
                    : 2. Drinks
                    : 3. Snacks
                    : 4. Fruits
Ask and answer   : 1. What does he want?
                            : 2. What does he like?
Short conversation  : Do you want apple juice?
Verbs List            
Phonics   : e / ee / ea
แนวข้อสอบท้ายบทที่ 5

 

UNIT 6 : My lovely home
Words list    : 1. Things at home
                    : 2. Prepositions of place
Ask and answer   : Where’s the mobile phone?
Let’s make sentences   : There’s a book on the table. 
Short conversation  : Where do you live? / What’s your address?
Verbs List            
Phonics   : i_e / y / i
แนวข้อสอบท้ายบทที่ 6

 

UNIT 7 : Daily life
Verbs list   : 1. Morning routines
                  : 2. Evening routines                
Ask and answer  : 1. What do you do?
                           : 2. What does she do?
Short conversation  : What time is it?
Verbs List            
Phonics   : o_e / oa / ow
แนวข้อสอบท้ายบทที่ 7

 

UNIT 8 : What are you doing?
Verbs list   : Verbs with -ing
Words list  : At places
Ask and answer  : 1. What’s he doing?
                           : 2. Where is dad?
Short conversation  : Let’s play!
Verbs List            
Phonics   : u_e / ue / ew
แนวข้อสอบท้ายบทที่ 8

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้อง ตรงตามหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน