สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.3 (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหม่ล่าสุด)

ต่อยอดและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาในหลักสูตร English Program (EP), Bilingual , Intensive และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเข้มข้น  

 

โดยมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้ และแนวข้อสอบในการสอบเลื่อนระดับชั้นและติวสอบตลอดปีการศึกษา

 

รวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ สำหรับน้องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการติวเข้มสอบ โดยเนื้อหาเจาะลึกครบทุกสาระการเรียนรู้  สำหรับหลักสูตร English Program (EP), Bilingual , Intensive และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเข้มข้น

 

สารบัญ

Let’s start
Number 0 - 100 
Seven days in a week.
Twelve months in a year.


Unit 1 I’m from Thailand!
    1.1 Countries.
    1.2 Where are you from?
    1.3 Seasons.
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1
Unit 2 I love weekend!
    2.1 Hobbies. 
    2.2 I like + verb+ing  
    แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2
Unit 3 My stuff
    3.1 Things.
    3.2 your/ our/ their
    3.3 Can/ cannot
    3.4 Punctuation marks.
    แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3
Unit 4 Let’s go to the beach!
    4.1 Water sports.    
    4.2 Present Continuous Tense.
    แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้อง ตามตามหลักสูตรและหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน