คณิตฝึกคิดเร็ว ป.3

เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขเร็ว เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 

พัฒนาการคิดคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายจำนวนมากถึง 250 ชุด

 

สารบัญ
สรุปสาระสำคัญ
การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100,000
การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000
การบวกเศษส่วน
การลบเศษส่วน
การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก
การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสามหลัก
การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลัก
การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก
การหารจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักตัวหารหนึ่งหลัก
การหารจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกินสามหลักตัวหารหนึ่งหลัก
การหารจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักตัวหารหนึ่งหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา มีการพิมพ์สลับสีสวยงาม (ฟ้า ชมพู เขียว ส้ม)