คณิตฝึกคิดเร็ว ป.4

เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขเร็ว เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 

พัฒนาการคิดคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายจำนวนมากถึง 250 ชุด

 

สารบัญ

สรุปสาระสำคัญ
การบวกจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
การลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก
การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนมากกว่าสองหลัก
การคูณจำนวนมากกว่าสองหลักกับจำนวนมากกว่าสองหลัก
การหารจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่าสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก
การหารที่ตัวหารมีสองหลัก
การหารที่ตัวหารมีสามหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ค่าเฉลี่ย 
เวลา 
เศษส่วนและจำนวนคละ
การบวกเศษส่วนและจำนวนคละ
การลบเศษส่วนและจำนวนคละ
ทศนิยม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา มีการพิมพ์สลับสีสวยงาม (ฟ้า ชมพู เขียว ส้ม)