ติวเข้ม ป. 3 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ทุกภาคเรียน+NT ป.3

เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียน ป.3 โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาศิลปะ วิชาสุขศึกษา และวิชาพละศึกษา

 

เนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายในแต่ละบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริงเสมือนอยู่ในห้องเรียน และห้องสอบ

 

แนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน พร้อมทักษะการบูรณาการความรู้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น พร้อมทั้งแนวข้อสอบ NT ป.3 ที่ทันสมัยล่าสุด ครบสมบูรณ์ใน 1 เล่ม มั่นใจ 100%

 

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์
วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาศิลปะ
วิชาสังคมศึกษา
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
แนวข้อสอบ NT วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แนวข้อสอบ NT วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เนื้อหาครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในชั้น ป.3 พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ และข้อสอบ NT ทันสมัยล่าสุด นักเรียน ครู และผู้ปกครอง สามารถเข้าใจได้ง่าย มีแบบฝึกหัดมากมาย ฝึกฝนจนรู้จุดอ่านที่ควรเสริม  ครอบคลุมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)