คู่มือเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ฉบับ เพิ่มคะแนนมั่นใจ 100%

แนวข้อสอบเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขเร็ว ป.3 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทั้งเรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 

แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง การวัดความยาว เวลา การชั่งและการตวง การคูณ การหาร เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม รูปเรขาคณิต การบวก ลบ คูณ หารระคน


เนื้อหาสรุปพร้อมแบบฝึกที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการทดสอบรวัดคะแนนการเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร นักเรียนชั้น ป.3 เนื้อหาสรุปพร้อมแบบฝึกที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการทดสอบรวัดคะแนนการเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 

สารบัญ

คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3 เทอม 1
บทที่ 1. จำนวนนับไม่เกิน 100,000
บทที่ 2. การบวก การลบ จำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
บทที่ 3. เวลา
บทที่ 4. รูปเรขาคณิต
บทที่ 5. แผนภูมิรูปภาพ และตารางทางเดียว
บทที่ 6. เศษส่วน
บทที่ 7. การคูณ

 

คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3 เทอม 2
บทที่ 8. การหาร
บทที่ 9. การวัดความยาว
บทที่ 10. การวัดน้ำหนัก
บทที่ 11. การวัดปริมาตร
บทที่ 12. เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย
บทที่ 13. การบวก ลบ คูณ หารระคน
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แนวข้อสอบ+เนื้อหาที่สรุปใจความสำคัญ เตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ฉบับ เพิ่มคะแนนมั่นใจ 100%