แนวข้อสอบ CU-TEP Listening + Reading + Writing Test

แนวข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ซึ่งใช้ยื่นในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ข้อสอบจะประกอบไปด้วยการวัดทักษะด้านการฟัง การอ่าน และการเขียน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการทดสอบ 3 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน และการเขียน

 

ซึ่งการเขียนในข้อสอบ CU-TEP ก็คือข้อสอบที่วัดทักษะทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) สำหรับผู้ที่พื้นฐานอ่อน ปานกลาง หรือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนานแล้ว  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านได้ทบทวนเนื้อหากันใหม่ทั้งหมด โดยใช้แนวข้อสอบเป็นแนวฝึกในการทำข้อสอบ

 

แนวข้อสอบที่ครอบคลุมทั้งการปรับพื้นฐาน Grammar การตะลุยโจทย์ และสอนวิธีการทำข้อสอบครบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น Listening, Reading และ Writing เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยสอบ CU-TEP หรืออาจจะเคยสอบแล้ว แต่ต้องการทบทวน Listening, Reading และ Writing อย่างเจาะลึกมากขึ้นไปอีก รวมไปถึงผู้ที่ต้องการได้คะแนน CU-TEP ในระดับสูง เพื่อใช้ยื่นชิงทุน หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

สารบัญ

Practice Test I 
• Listening Test 
• Reading Test 
• Writing Test 
Practice Test II 
• Listening Test 
• Reading Test 
• Writing Test 
Practice Test III 
• Listening Test 
• Reading Test 
• Writing Test 
Practice Test IV 
• Listening Test 
• Reading Test 
• Writing Test 
Answer Keys Test I 
Answer Keys Test II 
Answer Keys Test III 
Answer Keys Test IV 
Tapescripts

 

พิเศษ : รับฟรีไฟล์สำหรับฝึกการฟัง (mp3) ของทุก Section ใน Part Listening แค่ลงทะเบียนในเล่ม // สแกน QR code ในหนังสือ