Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 13, 2021

แนวข้อสอบติวเข้ม PAT 5

หนังสือเล่มนี้ได้รวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในการสอบ PAT 5 ครอบคลุมทั้งความรู้พื้นฐานและความถนัดในการเรียนวิชาชีพครู บางข้อต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและการคิดวิเคราะห์ร่วมด้วย

 

คณะผู้จัดทำตั้งใจทำข้อสอบเหล่านี้ขึ้นมาสำหรับนักเรียนที่เลือกสอบเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ รับรองได้ว่าถ้าตั้งใจทำทุกข้อต้องประสบความสำเร็จตามตั้งใจแน่นอน

 

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย พร้อมคำอธิบายละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำข้อสอบ ครอบคลุมทั้งความรู้พื้นฐานและความถนัดในการเรียนวิชาชีพครู

 

สารบัญ

แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 5

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : จัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา ภาพประกอบชัดเจน