Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 14, 2021

โค้งสุดท้าย ตะลุยโจทย์ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

หนังสือ โค้งสุดท้าย ตะลุยโจทย์ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจสร้างข้อสอบเสมือนจริง โดยหวังให้ผู้ศึกษาได้ทดลองฝึกทำโจทย์เพื่อเป็นประสบการณ์ สร้างมุมมองที่หลากหลายในการทำข้อสอบ และสร้างความคุ้นเคยในการเผชิญหน้ากับข้อสอบเมื่อถึงเวลาทำข้อสอบจริง

 

การใช้หนังสือเล่มนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้ศึกษาควรจับเวลาในการทำข้อสอบแต่ละชุด เมื่อทำข้อสอบแต่ละชุดเสร็จ ให้ตรวจคำตอบและทำความเข้าใจเพิ่มติมในเฉลยละเอียด เพื่อเพิ่มมุมมองในการแก้ปัญหาแต่ละข้อ ผู้เขียนมั่นใจว่า ถ้าผู้ศึกษาได้ฝึกทำข้อสอบครบทุดชุดและมีความเข้าใจในการแก้ปัญหาแต่ละข้อเป็นอย่างดี จะสามารถทำข้อสอบ PAT 1 ได้ในระดับที่ผู้ศึกษาพอใจ

 

หนังสือโค้งสุดท้าย ตะลุยโจทย์ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ส่วนวิเคราะห์ข้อสอบ PAT 1 และข้อสอบเสมือนจริง 6 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด ให้ผู้ศึกษาได้เห็นแนวโน้มของข้อสอบ ความหลากหลายของโจทย์ สร้างความคุ้นเคยในการเผชิญหน้ากับข้อสอบจริง รวมทั้งจุดผิดพลาด เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นก่อนสอบจริง  

 

Introduction                                                        
    รูปแบบข้อสอบ PAT 1                                                    
    ตีแผ่ข้อสอบ PAT 1                      
PAT 1 Test                                                        
    PAT 1 Test 01                                                    
    PAT 1 Test 02                                                    
    PAT 1 Test 03                                                    
    PAT 1 Test 04                                                    
    PAT 1 Test 05                                                    
    PAT 1 Test 06          

ประวัติผู้เขียน     

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ :            

- วิเคราะห์ข้อสอบ PAT 1 
- ข้อสอบเสมือนจริง 6 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด
- เนื้อหาในเล่มเป็น 2 สี จัดเรียงเป็นระบบ เข้าใจง่าย