Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jan 31, 2022

เตรียมสอบรวมวิชาสามัญ (9 วิชา) ปี 65-66

วิชาสามัญมีทั้งหมด 9 วิชา เล่มนี้เป็นการรวมโจทย์ของทุกๆ วิชาที่ใช้สอบ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม), คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน), ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อทบทวนความเข้าใจก่อนสอบ

 

สารบัญ

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เคมี
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ