Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียนชั้น ป.1 โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ

 

โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ บูรณาการความรู้ให้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

 

แนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0 เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน และสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และระหว่างภาคเรียน

 

สารบัญ

วิชาภาษาไทย
• บทที่ 1 พยัญชนะไทย
• บทที่ 2 สระ
• บทที่ 3 วรรณยุกต์
• บทที่ 4 ตัวเลขไทย
• บทที่ 5 มาตราตัวสะกด
• บทที่ 6 คำควบกล้ำ
• บทที่ 7 อักษรนำ
• บทที่ 8 การผันคำ
• บทที่ 9 การอ่านสะกดคำ
• บทที่ 10 คำประสม
• บทที่ 11 การแต่งประโยค
• บทที่ 12 การฟัง การดู และการพูด

 

วิชาคณิตศาสตร์
• บทที่ 1 จำนวน 1 ถึง 10 และ 0
• บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
• บทที่ 3 การลบสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
• บทที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20
• บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนไม่เกิน 20
• บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ
• บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก
• บทที่ 8 จำนวนนับ 21 ถึง 100
• บทที่ 9 การวัดความยาว
• บทที่ 10 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
• บทที่ 11 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
• บทที่ 11 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100

 

วิชาภาษาอังกฤษ
• Alphabets
• Numbers
• Days and Months
• My Family
• My school
• Myself
• Body Parts
• Vegetables and Fruits
• Animals
• A/An
• Nouns
•This, That/These, Those
• is, am, are
• has/have
• like, don’t like
• can, cannot
• Question Words
• Greetings

 

วิชาวิทยาศาสตร์
• เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
• ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
• จิตวิทยาศาสตร์
• สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
• พืชรอบตัวเรา
• ประเภทของพืช
• สัตว์รอบตัวเรา
• ตัวเราและการดูแลรักษา
• อาหารที่เด็กควรรับประทานและอาหารที่เด็กไม่ควรรับประทาน
• วัสดุและเสียง
• แหล่งที่มาของวัสดุ
• สมบัติของวัสดุ
• ของใช้
• เสียงรอบตัวเรา 
• หิน
• ลักษณะภายนอกของหิน
• ท้องฟ้าของเรา

 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
• เศรษฐศาสตร์
• ประวัติศาสตร์
• ภูมิศาสตร์

 

วิชาสุขศึกษา
• บทที่ 1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์
• บทที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
• บทที่ 3 การเคลื่อนไหวการออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
• บทที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
• บทที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

 

วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
• ศิลปะ
บทที่ 1 ทัศนศิลป์
ดนตรี
บทที่ 2 เสียงและการกำเนิดเสียง
บทที่ 3 เพลงในชีวิตประจำวัน
บทที่ 4 บทเพลงในท้องถิ่น
• นาฏศิลป์
บทที่ 5 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
บทที่ 6 นาฏยศัพท์และภาษาท่า 
บทที่ 7 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
บทที่ 8 การละเล่นของไทย

 

วิชาการงานอาชีพ
• บทที่ 1 งานบ้าน
• บทที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
• บทที่ 3 งานเกษตร
• บทที่ 4 งานประดิษฐ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้ : แนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน พร้อมทักษะการบูรณาการความรู้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น