คู่มือ+แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ ทุกสายงาน

คู่มือ + แนวข้อสอบเพื่อสอบเข้า นายสิบตำรวจทุกสายงาน โดยสรุปเนื้อหาในทุกวิชา ได้แก่ วิชาความสามารถทั่วไป,ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม, ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน, กฎหมายเบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  สมบูรณ์ทันสมัยล่าสุด

 

สรุปสาระสำคัญเพื่อช่วยจัดระบบความคิด ให้สามารถจดจำเนื้อหารายละเอียดสำคัญได้เป็นอย่างดี อัปเดตข้อมูลสำคัญครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบ รวมไปถึงแนวข้อสอบเพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาอย่างเป็นระบบความคิด สามารถจำ และประมวลผลความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

 

สารบัญ

สรุปเนื้อหาความรู้วิชาความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป

• ชุดที่ 1

• ชุดที่ 2

• ชุดที่ 3

เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทั่วไป

• ชุดที่ 1

• ชุดที่ 2

• ชุดที่ 3

 

สรุปเนื้อหาความรู้วิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบภาษาไทย

• ชุดที่ 1

• ชุดที่ 2

• ชุดที่ 3

เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทย

• ชุดที่ 1

• ชุดที่ 2

• ชุดที่ 3

 

สรุปเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

• ชุดที่ 1

• ชุดที่ 2

• ชุดที่ 3

เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

• ชุดที่ 1

• ชุดที่ 2

• ชุดที่ 3

 

สรุปเนื้อหาวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ชุดที่ 1

• ชุดที่ 2

• ชุดที่ 3

เฉลยแนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ชุดที่ 1

• ชุดที่ 2

• ชุดที่ 3

 

สรุปเนื้อหาวิชาสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

• ชุดที่ 1

• ชุดที่ 2

• ชุดที่ 3

เฉลยแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

• ชุดที่ 1

• ชุดที่ 2

• ชุดที่ 3

 

สรุปเนื้อหาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

• ชุดที่ 1

• ชุดที่ 2

• ชุดที่ 3

เฉลยแนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

• ชุดที่ 1

• ชุดที่ 2

• ชุดที่ 3

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : 

1. สรุปเนื้อหาครบทุกรายวิชาที่สอบ พร้อมทั้งแนวข้อสอบทันสมัยล่าสุด

2. แนวข้อสอบพร้อมเฉลยที่ละเอียดมีที่มาที่ไป

3. เรียบเรียงโดยผู้เขียนและคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะ