ติวเข้ม เก่ง MATH แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1 (พิชิตทุกสนามสอบ)

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-5-6) ในการเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  โดยสรุปเนื้อหาสำคัญ : กฎ นิยาม สูตรต่าง ๆ แบบตารางสรุปชัดเจนและเข้าใจง่าย ๆ แนวข้อสอบปรับปรุงล่าสุดที่ครอบคลุมทุกหัวข้อสาระการเรียนรู้ของวิชา คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ

 

    •     สรุปเนื้อหาทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบบ่อย  ด้วยเนื้อหาแบบ Mind Map : เนื้อหาครบ อ่านจบ เข้าใจได้ทันที!
    •     เจาะลึกแนวข้อสอบเข้ม  ครอบคลุมหลักสูตรใหม่ล่าสุด พร้อมเฉลยอธิบายวิธีทำอย่างละเอียด มั่นใจ สอบได้แน่นอน!

 

สารบัญ

สรุุปเนื้้อหาที่่ออกสอบบ่อย 
แนวข้อสอบชุุดที่่ 1 
เฉลยแนวข้อสอบชุุดที่่ 1 
แนวข้อสอบชุุดที่่ 2 
เฉลยแนวข้อสอบชุุดที่่ 2 
แนวข้อสอบชุุดที่่ 3 
เฉลยแนวข้อสอบชุุดที่ 3 
แนวข้อสอบชุุดที่ 4 
เฉลยแนวข้อสอบชุุดที่่ 4 
แนวข้อสอบชุุดที่่ 5 
เฉลยแนวข้อสอบชุุดที่่ 5 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : สรุปเนื้อหาทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบบ่อย ด้วยเนื้อหาแบบ Mind Map : เนื้อหาครบ อ่านจบ เข้าใจได้ทันที