Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Apr 11, 2022

แผนภาพช่วยจำ วิทย์ ม.1

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ล้วนเกิดจากการฝึกฝน เมื่อผู้เรียนต้องการสอบให้ได้คะแนนที่ดีเยี่ยมย่อมต้องฝึกฝนทบทวนความรู้เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในวิชานั้นเช่นเดียวกัน หนังสือเล่มนี้ได้ทำการสรุปเนื้อหาสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.1 ไว้อย่างครบถ้วน หากผู้อ่านใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติย่อมต้องเกิดประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

สรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพเชื่อมโยงความคิด ไปสู่การประมวลผลให้เกิดเป็นองค์ความรู้ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย

 

สารบัญ

บทที่ 1 เรียนรูวิทยาศาสตร์อย่างไร
บทที่ 2 สารบริสุทธิ์
บทที่ 3 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 4 พืชและการดำรงชีวิตของพืช
บทที่ 5 พลังงานความร้อน
บทที่ 6 ลมฟ้าอากาศ
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แผนภาพพิมพ์สี่สี สวยงาม การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา