Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Apr 28, 2022

ไขสูตรลับ สรุปหลักภาษาไทย ม.ต้น

หนังสือ ไขสูตรลับ สรุปหลักภาษาไทย ม.ต้น เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาหลักภาษาไทยน่ารู้ต่าง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสรุปเนื้อหาสั้น ๆ กะทัดรัด เข้าใจง่าย และมีเทคนิคการจำทางลัดและสร้างสรรค์ มุ่งเน้นในผู้อ่านได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียน การสอน หรือการสอบได้อย่างแท้จริง

 

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย และหนังสือเล่มนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนทรรศนะความคิดเกี่ยวกับภาษาไทยได้ ผู้เขียนก็ถือว่าเป็นกำไรของชีวิต และเป็นผลตอบแทนอันล้ำค่าในฐานะครูผู้สอนภาษาไทยคนหนึ่งแล้ว

 

ไขสูตรลับ สรุปหลักภาษาไทย ม.ต้น เล่มนี้ ได้สรุปหลักภาษาไทย ระดับชั้น ม.ต้น ทั้งหมด ๒๖ บท โดยกระชับ ให้เข้าใจง่าย พร้อมเทคนิคการจำ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียน การสอน และการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สารบัญ

๑. ไตรยางศ์                                                        
๒. เสียงในภาษาไทย                                                        
๓. พยางค์ คำ และกลุ่มคำ                                                        
๔. ชนิดของคำในภาษาไทย                                                        
๕. ประโยคในภาษาไทย                                                        
๖. การสร้างคำในภาษาไทย                                                        
๗. คำสมาส                                                        
๘. คำควบกล้ำและอักษรนำ        

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ :                                      
- สรุปหลักภาษาไทย ม.ต้น ๒๖ บท กระชับ เข้าใจง่าย                                
- เนื้อหาครบถ้วน พร้อมเทคนิคการจำ                                    
- นำไปประกอบการเรียน การสอบได้จริง