สรุปเข้ม ข้อสอบใหม่ ก.พ. (ภาค ก) ฉบับสมบูรณ์

เจาะลึกเนื้อหาสำคัญอย่างละเอียด ครบทุกรายวิชา พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริง โดยปรับปรุงใหม่ล่าสุด ปี 2563 ตรงตามหลักเกณฑ์เข้ารับราชการ ภาค ก ในสังกัด ก.พ. ทั่วประเทศ


หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ฉบับสมบูรณ์เล่มใหม่ล่าสุด สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการในสังกัด ก.พ. ภายในหนังสือประกอบด้วย  ส่วนของสรุปเนื้อหาระดับเข้มข้น โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยครบทุกหัวข้อ และส่วนของแนวข้อสอบปรับปรุงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด (ปี 2563) โดยเตรียมความพร้อมให้กับผู้อ่านได้ฝึกทำข้อสอบด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริง มากกว่า 20 ชุด (1,200 ข้อ) พร้อมเฉลยอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียดที่สุด 

 

สารบัญ

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
• สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
(1) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คณิตศาสตร์) 
(2) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม 
(3) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย) 
• แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
• เฉลย 

วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
• สรุปเนื้อหาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
• แนวข้้อสอบวิิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ   
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
• สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติที่ออกสอบบ่อย 
• แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มอัปเดตเนื้อหา ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ใช้ออกสอบบ่อย  พร้อมแนวข้อสอบสำหรับฝึกทำก่อนเข้าห้องสอบ กว่า 1,200 ข้อ