เตรียมพร้อมสอบ TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

แนวข้อสอบการคิดอย่างมีเหตุผลหลักสูตรล่าสุด เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความสามารถทางภาษา 
ส่วนที่ 2 ความสามารถทางจำนวน 
ส่วนที่ 3 ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ 
ส่วนที่ 4 ความสามารถทางเหตุผล 

 

อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ