สรุปลัดวิชาคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ

สรุปลัดเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ 

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับและตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 2 ทศนิยม
บทที่ 3 เศษส่วน
บทที่ 4 สมการและการแก้สมการ
บทที่ 5 การวัด การบอกเวลา และเงิน
บทที่ 6 อัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 7 มุมและเส้นขนาน
บทที่ 8 รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม
บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 10 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ