KEY MAP ป.3 ทุกวิชา แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในทุกวิชาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ของทุกวิชา เพื่อความจำ และความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบครั้งสำคัญ ๆ ในชีวิตของนักเรียนชั้น ป.3 ที่จะเพิ่มโอกาสให้ได้คะแนนดี ๆ ในทุกการสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สารบัญ

วิชาภาษาไทย
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาการงานอาชีพ
วิชาศิลปะ
วิชาสุขศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : สามารถนำ key word มาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบ NT