KEY MAP ป.6 ทุกวิชา แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในทุกวิชาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ของทุกวิชา เพื่อความจำ และความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบครั้งสำคัญ ๆ ในชีวิตของนักเรียนชั้น ป.6 ที่จะเพิ่มโอกาสให้ได้คะแนนดี ๆ ในทุกการสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สารบัญ

วิชาภาษาไทย
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาการงานอาชีพ
วิชาศิลปะ
วิชาสุขศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : สามารถนำ key word มาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบเข้า ม.1 และโอเน็ต ป.6