คู่มือเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี TOPIK I Part: Reading

การสอบ TOPIK นับเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกความสามารถของผู้ใช้ภาษาเกาหลีได้ ทำให้การสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลีด้วยข้อสอบ TOPIK กลายเป็นเครื่องมือชี้วัดสำคัญที่องค์กรหรือนายจ้างนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงาน

 

หนังสือ “คู่มือเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี TOPIK I” เล่มนี้ จะช่วยเตรียมความพร้อมในส่วนของการอ่าน (Reading) ให้กับผู้อ่าน ทั้งในด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และแนวทางในการทำข้อสอบ ผู้อ่านจะเข้าใจโจทย์แต่ละรูปแบบในข้อสอบ TOPIK I และได้ฝึกทำแบบฝึกหัดและข้อสอบจำลอง เพื่อให้สามารถทำข้อสอบจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เต็มไปด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในการทำข้อสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี TOPIK I ส่วนการอ่าน ชำแหละโจทย์ทุกสไตล์ มีแบบฝึกหัดให้ทำ พร้อมทั้งมีข้อสอบจำลองท้ายเล่มเพื่อให้ผู้อ่านคุ้นชินกับแนวข้อสอบ 

 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 เลือกคำศัพท์ที่เป็นหัวข้อของประโยค
ส่วนที่ 2 เติมคำศัพท์ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์
ส่วนที่ 3 เลือกเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับรูปภาพ
ส่วนที่ 4 เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับบทอ่านขนาดสั้น
ส่วนที่ 5 หาใจความสำคัญ
ส่วนที่ 6 เติมคำ + เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับบทอ่าน
ส่วนที่ 7 เรียงประโยค
ส่วนที่ 8 เติมประโยค + เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับบทอ่าน
ส่วนที่ 9 เลือกจุดประสงค์ของผู้เขียน + เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับประกาศ
ส่วนที่ 10 เติมคำ + เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับบทอ่าน


ข้อสอบจำลอง
ไวยากรณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบพาร์ตการอ่าน
คำสันธานที่พบบ่อยในข้อสอบพาร์ตการอ่าน
คำวิเศษณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบพาร์ตการอ่าน         

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : 

- ชำแหละโจทย์ทุกรูปแบบในข้อสอบ TOPIK I Reading
- อ่านง่าย + มีรูปภาพประกอบ 
- มีแบบฝึกหัดให้ลองฝึกทำทุกบท
- มีข้อสอบจำลองที่คล้ายคลึงกับข้อสอบจริง
- มีไวยากรณ์และคำศัพท์ท้ายเล่ม