ตะลุยโจทย์ สสวท. คณิตศาสตร์ ป.3

หนังสือ “ตะลุยโจทย์ สสวท. คณิตศาสตร์ ป.3” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ไว้หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำโจทย์จนเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสอบแข่งขัน และยังช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละช่วงชั้นอีกด้วย

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงได้สรรหาและส่งเสริมนักเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างบรรยากาศและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น

 

โดยหนังสือเล่มนี้ได้จัดทำเสมือนแบบจำลองการสอบจริง (Mock test) โดยหัวข้อต่างๆ ที่มีในเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการออกข้อสอบของ สสวท. เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์โจทย์คณิตศาสตร์แต่ละรูปแบบได้

 

สารบัญ

แบบฝึกหัด
* แบบฝึกหัด ชุดที่ 1
* แบบฝึกหัด ชุดที่ 2
* แบบฝึกหัด ชุดที่ 3
* แบบฝึกหัด ชุดที่ 4
* แบบฝึกหัด ชุดที่ 5
 
เฉลยแบบฝึกหัด
* เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 1
* เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 2
* เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 3
* เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 4
* เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 5

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : 

* แบบจำลองการสอบจริง (Mock test)
* หัวข้อต่างๆ ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการออกข้อสอบของ สสวท.
* พร้อมเฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น ใช้เตรียมตัวสอบแข่งขัน สสวท.