คณิตคิดในใจ ป.1

เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขในใจ ให้แม่นยำขึ้น เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก และการลบ ด้วยแบบฝึกที่เหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 

พัฒนาการคิดคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายจำนวนมากถึง 250 ชุด

 

สารบัญ

เทคนิคการคิดเลขในใจ
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 1-2
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 3-20
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 21-45
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 จำนวนกับเลข 1 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 46-70
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 จำนวนกับเลข 1 หลัก 3 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 71-100 
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 101-110
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลัก 2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 111-130
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลัก 2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 131-155
การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 2 หลัก 2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 3 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 156-180
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 181-190
การลบเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 จำนวนกับเลข 1 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 191-225
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 226-235
การลบเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลัก 2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 236-250
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1- 250
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา มีการพิมพ์สลับสีสวยงาม (ฟ้า ชมพู เขียว ส้ม)