Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jan 20, 2023

แนวข้อสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ฉบับปรับปรุง

แนวข้อสอบ (แนวใหม่) การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชา TPAT1 หลักสูตรล่าสุด 

PART 1 จริยธรรมทางการแพทย์
ความสามารถในการแสดงทัศนคติต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ

PART 2 เชาว์ปัญญา
ความสามารถในการคำนวณ การจับใจความเน้นไปในทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ อนุกรม การจับคู่ มิติสัมพันธ์ ทักษะการบูรณาการทั้งคณิตศาสตร์ ม.ต้น และม.ปลาย การวิเคราะห์คำศัพท์ และบทความ

PART3 ความคิดเชื่อมโยง
ทักษะในการคิด พิจารณา วิเคราะห์ การจับใจความสำคัญที่มีความซับซ้อนหลายมิติ

 

แนวข้อสอบ (แนวใหม่) การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชา TPAT1 หลักสูตรล่าสุด เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสายการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
แนวข้อสอบแบบใหม่ที่ทันสมัยตามปัจจุบัน ครบทั้ง 3 ด้าน : จริยธรรมทางการแพทย์ เชาว์ปัญญา และความคิดเชื่อมโยง

 

สารบัญ

เก็งข้อสอบความถนัดแพทย์ กสพท
ชุดที่ 1
จริยธรรมทางการแพทย์
เชาว์ปัญญา
ความคิดเชื่อมโยง
ชุดที่ 2
จริยธรรมทางการแพทย์
เชาว์ปัญญา
ความคิดเชื่อมโยง
ชุดที่ 3
จริยธรรมทางการแพทย์
เชาว์ปัญญา
ความคิดเชื่อมโยง
ชุดที่ 4
จริยธรรมทางการแพทย์
เชาว์ปัญญา
ความคิดเชื่อมโยง
ชุดที่ 5
จริยธรรมทางการแพทย์
เชาว์ปัญญา
ความคิดเชื่อมโยง

 

เฉลยเก็งข้อสอบความถนัดแพทย์ กสพท
ชุดที่ 1
เฉลยจริยธรรมทางการแพทย์
เฉลยเชาว์ปัญญา
เฉลยความคิดเชื่อมโยง
ชุดที่ 2
เฉลยจริยธรรมทางการแพทย์
เฉลยเชาว์ปัญญา
เฉลยความคิดเชื่อมโยง
ชุดที่ 3
เฉลยจริยธรรมทางการแพทย์
เฉลยเชาว์ปัญญา
เฉลยความคิดเชื่อมโยง
ชุดที่ 4
เฉลยจริยธรรมทางการแพทย์
เฉลยเชาว์ปัญญา
เฉลยความคิดเชื่อมโยง
ชุดที่ 5
เฉลยจริยธรรมทางการแพทย์
เฉลยเชาว์ปัญญา
เฉลยความคิดเชื่อมโยง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แนวข้อสอบ (แนวใหม่) การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชา TPAT1 หลักสูตรล่าสุด