Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Feb 20, 2023

แนวข้อสอบ A-Level วิชาภาษาไทย (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง

A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านภาษาไทยเชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของวิชาภาษาไทย โดยเน้นกฎเกณฑ์การสอบแบบการสอบในสนามจริงของวิชาภาษาไทย ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และหลักการใช้ภาษา

 

โครงสร้างข้อสอบ A-Level 81 Thai ภาษาไทย
แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 4

แนวข้อสอบ ชุดที่ 5
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ ชุดที่ 6
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ชุดที่ 7
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ชุดที่ 8
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 8

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : กฎเกณฑ์ + แนวทาง + ข้อสอบ + เฉลยล่าสุด