Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Feb 23, 2023

คู่มือตะลุยโจทย์สังคมศึกษา A-Level

หนังสือ “คู่มือตะลุยโจทย์สังคมศึกษา A-Level” เล่มนี้ ครอบคลุมข้อสอบ A-Level วิชาสังคมศึกษาครบทุกสาระวิชา ได้แก่ หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา และภูมิศาสตร์ โดยประกอบด้วยข้อสอบจำลองมากกว่า 600 ข้อในเล่ม

 

ผู้อ่านจะได้ฝึกทำข้อสอบแบบแยกรายสาระวิชา ทั้งหมด 5 ชุด และฝึกทำข้อสอบจำลองเสมือนจริงแบบคละสาระวิชาอีกทั้งหมด 10 ชุด หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านคุ้นชิน กับโจทย์และตัวเลือกที่มีความคล้ายคลึงกับข้อสอบจริง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้อ่านสามารถทำข้อสอบในสนามจริงได้อย่างไร้แรงกดดัน  

 

อัดแน่นไปด้วยข้อสอบจำลองให้ผู้อ่านได้ลองฝึกทำมากกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด ผู้อ่านจะได้ฝึกทำข้อสอบที่มีจำนวนข้อและระดับความยากเหมือนกับข้อสอบจริง พร้อมแจกแจงประเด็นเนื้อหาสำคัญที่ผู้อ่านควรอ่านก่อนลงสนามสอบจริง    

 

คำอธิบายสำหรับหนังสือเล่มนี้                         
ส่วนที่ 1 ลักษณะประเด็นเนื้อหาและแนวคำถามในข้อสอบ
แนวคำถามในข้อสอบ A-Level        

                
ส่วนที่ 2 ข้อสอบจำลองแบบแยกสาระวิชา        
รายละเอียดทั่วไป                            
ข้อสอบจำลองชุดที่ 1 : หน้าที่พลเมือง พร้อมเฉลยและคำอธิบาย        
ข้อสอบจำลองชุดที่ 2 : เศรษฐศาสตร์ พร้อมเฉลยและคำอธิบาย        
ข้อสอบจำลองชุดที่ 3 : ประวัติศาสตร์ พร้อมเฉลยและคำอธิบาย        
ข้อสอบจำลองชุดที่ 4 : ศาสนา พร้อมเฉลยและคำอธิบาย            
ข้อสอบจำลองชุดที่ 5 : ภูมิศาสตร์ พร้อมเฉลยและคำอธิบาย        


ส่วนที่ 3 ข้อสอบจำลองแบบคละสาระวิชา
ก่อนฝึกแนวข้อสอบเสมือนจริง                        
    ข้อสอบจำลองชุดที่ 1 (25 ข้อ) พร้อมเฉลยและคำอธิบาย        
    ข้อสอบจำลองชุดที่ 2 (25 ข้อ) พร้อมเฉลยและคำอธิบาย        
    ข้อสอบจำลองชุดที่ 3 (30 ข้อ) พร้อมเฉลยและคำอธิบาย        
    ข้อสอบจำลองชุดที่ 4 (30 ข้อ) พร้อมเฉลยและคำอธิบาย        
    ข้อสอบจำลองชุดที่ 5 (30 ข้อ) พร้อมเฉลยและคำอธิบาย        
    ข้อสอบจำลองชุดที่ 6 (30 ข้อ) พร้อมเฉลยและคำอธิบาย        
    ข้อสอบจำลองชุดที่ 7 (50 ข้อ) พร้อมเฉลยและคำอธิบาย        
    ข้อสอบจำลองชุดที่ 8 (50 ข้อ) พร้อมเฉลยและคำอธิบาย        
    ข้อสอบจำลองชุดที่ 9 (50 ข้อ) พร้อมเฉลยและคำอธิบาย        
    ข้อสอบจำลองชุดที่ 10 (50 ข้อ) พร้อมเฉลยและคำอธิบาย  
     
กุญแจสู่ความสำเร็จ                         
ประวัติผู้เขียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

แนะนำหัวข้อและประเด็นสำคัญที่ผู้สอบควรอ่านก่อนลงสนามสอบจริง
ประกอบด้วยข้อสอบจำลองให้ฝึกทำมากกว่า 600 ข้อ
เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
แบ่งข้อสอบจำลองเป็น 2 แบบ ทั้งแบบแยกสาระวิชาและแบบคละสาระวิชา
จำนวนข้อสอบในแต่ละชุดและระดับความยากอิงตามข้อสอบจริง