เจาะเกราะ นายสิบตำรวจ (ครอบคลุมทุกสายงาน)

หนังสือ “เจาะเกราะ นายสิบตำรวจ (ครอบคลุมทุกสายงาน)” เล่มนี้ ผู้เขียนมีจุดประสงค์ให้นักเรียนใช้เป็นแนวทางในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ และได้ฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย จึงได้รวบรวมโจทย์ที่มีความคล้ายคลึงกับข้อสอบจริง จัดทำเป็นชุดๆ พร้อมกับเฉลยที่แสดงวิธีคิดไว้อย่างละเอียด เพื่อให้นักเขียนได้ฝึกฝนก่อนสอบในสนามจริง

 

อาชีพตำรวจเป็นงานราชการที่มีความมั่นคง มีสวัสดิการที่ดี นอกเหนือจากค่าตอบแทนหรือเงินเดือน นายสิบตำรวจอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลผู้กระทำความผิด รักษาความปลอดภัยของประชาชน ดูแลสังคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้กฎหมายที่ระบุไว้ โดยประจำการที่กองบังคับการตำรวจนครบาลหรือตำรวจภูธรประจำจังหวัด


สำหรับการเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจนั้น ควรฝึกฝนทำโจทย์ให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสและลดข้อผิดพลาดในการสอบ หมั่นศึกษาวิธีคิด หาเทคนิคการทำโจทย์ และฝึกทำโจทย์แบบจับเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะในวันสอบจริงมีเวลาทำข้อสอบที่จำกัด

 

สารบัญ

1. ความสามารถทั่วไป
2. ภาษาไทย
3. ภาษาต่างประเทศ
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
5. สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกียวกับประชาคมอาเซียน
6. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

* สรุปเนื้อหาทุกรายวิชา
* รวบรวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 1,200 ข้อ
* พร้อมเฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อยาก
* เพิ่มเติมแบบฝึกหัด และสรุปเนื้อหาอัปเดต ในรูปแบบ QR-Code 
* ใช้เตรียมตัวสอบนายสิบ สายปราบปราม สายอำนวยการและเทคนิค